Polityka prywatności

Polityka prywatności

Treści zawarte na niniejszej stronie regulują Politykę prywatności i plików „cookies” sklepu internetowego MCCollection dostępnego pod adresem lookfashion.com.pl (zwanym dalej „Sklepem Internetowym”). MCCollection (zwana dale „Sprzedawcą”) dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności użytkowników Sklepu i przepisów dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Ochrona danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego odbywa się zgodnie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa oraz z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także krajowych przepisów prawa, w tym ustawy implementującej ww. Rozporządzenie na grunt prawa polskiego.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego lookfashion.com.pl jest Marta Czarcińska. Kontakt emailowy do Administratora danych osobowych: mccollectionss@gmail.com.

 

Dane osobowe

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Użytkowników zamierzających skorzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego uprasza się o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i dobrowolne podanie danych osobowych, obejmujących:

– imię, nazwisko,
– adres,
– adres e-mail,
– ew. nazwę firmy,
– numer telefonu.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

 

1. Zgoda na przetwarzanie danych w związku z Umową sprzedaży

Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sprzedawcy i ich przetwarzanie w celu ewentualnego założenia konta Klienta, realizacji zamówienia, weryfikacji płatności, wysłania Towaru, rozpatrywania reklamacji, przyjmowania odstąpienia od Umowy, dokonywania zwrotów Towarów, wymiany Towarów.

Dane te zbierane są i przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży oraz prowadzenia Konta Klienta, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Odbiorcą zebranych danych jest wyłącznie Sprzedawca i nie przekazuje on danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne do wykonania umowy (dostawcy Towarów, realizacji płatności) albo wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Wyrażenie ww. zgody jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży.

 

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia innych usług.

Sprzedawca może również zwracać się do użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego z prośbą o dobrowolne podanie danych osobowych, obejmujących w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

Przetwarzanie ww. danych osobowych odbywa się wyłącznie za uprzednią zgoda osoby, której dane dotyczą.

Ww. dane zostają przez Sprzedawcę zbierane i przetwarzane w celu świadczenia usług na rzecz osób których dotyczą, tj. formularz kontaktowy, funkcjonalność „powiadom o dostępności”, dodawanie opinii o produkcie. Odbiorcą, podmiotem przetwarzającym zebrane dane osobowe jest wyłącznie Sprzedawca.

Wyrażenie ww. zgody nie jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży.

 

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Sprzedawca może również zwracać się do użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego z prośbą o dobrowolne podanie danych osobowych, obejmujących w szczególności adres e-mail w celach marketingowych (Newsletter). Cele te mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych przy użyciu danych kontaktowych Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w tym zakresie może być cofnięta w każdej chwili.

Przetwarzanie ww. danych osobowych odbywa się wyłącznie za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

Wyrażenie ww. zgody nie jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży.

 

Zobowiązanie Administratora danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych zobowiązuje się do przetwarzania wyłącznie tych danych osobowych i wyłącznie w określonym celu na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 2. Administrator danych osobowych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw osób, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  – przetwarzane zgodnie z prawem,
  – zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
  – nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
  – merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  – przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Administrator danych osobowych zobowiązuje się, do przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, a także do przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymienionymi celami w niniejszej Polityce Prywatności i nieprzetwarzania danych dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
 4. Przetwarzane Dane osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
 5. Administrator danych osobowych zobowiązuje się do podjęcia wszelkich rozsądnych działań, aby dane osobowe, które przetwarza i które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane.
 6. Administrator danych osobowych zobowiązuje się do przechowywania danych osobowych w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
 7. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 8. Administrator danych osobowych podejmuje odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem udzielić osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji dotyczących celów, sposobów przetwarzania i dostępu do nich, a także prawa do ich zmiany, uaktualnienia oraz usunięcia oraz prowadzić z nią wszelką komunikację w sprawie przetwarzania. Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.
 9. Informacje oraz komunikacja i działania opisane powyżej są wolne od opłat. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może:
  – pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo
  – odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 

Uprawnienia i obowiązki osób, których dane osobowe są przetwarzane

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.
 2. Użytkownikom przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, zawartych w zbiorach danych Sprzedawcy. Jest to w szczególności prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, poprawiania, a także żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji: a) cele przetwarzania; b) kategorie odnośnych danych osobowych; c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle; h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 6. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora danych osobowych niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na przetwarzanie danych osobowych ; d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator Danych Osobowych;
 9. Osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przysługują wszystkie pozostałe uprawnienia i prawa przewidziane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Podstawa prawna przetwarzania danych i okres ich przechowywania

 1. Przetwarzanie danych w związku z Umową sprzedaży odbywa się na podstawie zgody Klienta oraz na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 poz.922 t.j.) o ochronie danych osobowych. Dane przechowywane będą do czasu zakończenia wykonywania umowy oraz upływu okresu wzajemnych roszczeń wynikających z tej Umowy a przysługujących zarówno Administratorowi danych osobowych, jak i Klientowi, a także przez niezbędny okres czasu wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. na potrzeby kontroli podatkowych).
 2. Przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia innych usług (tj. formularz kontaktowy, funkcjonalność „powiadom o dostępności”, dodawanie opinii o produkcie ) odbywa się na podstawie zgody Klienta oraz na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 poz.922 t.j.) o ochronie danych osobowych. Dane przechowywane będą do czasu zakończenia wykonywania tych usług oraz upływu okresu wzajemnych roszczeń wynikających z tej usługi a przysługujących zarówno Administratorowi danych osobowych, jak i Klientowi.
 3. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych odbywa się na podstawie zgody Klienta oraz na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 poz.922 t.j.) o ochronie danych osobowych. Dane przechowywane będą do czasu odwołania zgody na ich przetwarzania przez Klienta albo zakończenia działalności przez Sklep Internetowy.

 

Dzienniki systemowe

To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Sklepu Internetowego, automatycznie zapisujące żądania stron wysyłane, gdy użytkownicy odwiedzają jego witryny. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę użytkownika.

 

Pliki „cookies”

Plik cookie to niewielki plik zawierający ciąg znaków, który jest wysyłany do komputera użytkownika podczas odwiedzania przez niego Sklepu Internetowego. Gdy użytkownik odwiedza Sklep Internetowy ponownie, dzięki plikowi „cookies” przeglądarka użytkownika może zostać rozpoznana przez Sklep Internetowy. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików „cookies” lub sygnalizowania, że taki plik został przesłany. Użytkownik Sklepu Internetowego może wyrazić zgodę na korzystanie z plików „cookies”. Bez nich, niektóre funkcje lub usługi Sklepu Internetowego mogą jednak nie działać poprawnie.

 

Gromadzenie danych

 1. Dane gromadzone w dziennikach systemowych są wykorzystywane przez Sprzedawcę przez czas nieokreślony wyłącznie w celu administrowania Sklepem Internetowym. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie..
 2. W związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego przez użytkowników, w sposób automatyczny Sprzedawca może zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez użytkownika żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Sklepu Internetowego w związku z czynnościami dokonywanymi przez użytkownika, w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Sprzedawca może również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki..
 3. W trakcie świadczenia usług na rzecz użytkowników, Sprzedawca stosuje profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki „cookie”. Dostęp do danych „cookie” może posiadać również firma Google za pośrednictwem narzędzi Google Analytics oraz Google Adwords, w celu sporządzenia statystyk ruchu oraz skuteczności kampanii promocyjnych realizowanych przez Sprzedawcę za pomocą wyżej wymienionych narzędzi..
 4. Dane zgromadzone w Sklepie Internetowym zgromadzone są na zewnętrznych bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie umów zawartych przez Sprzedawcę. Sprzedawca dochowuje należytych środków ostrożności, celem zabezpieczenia danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem. Do przetwarzania danych użytkowników Sklepu Internetowego uprawnieni są wyłącznie sami użytkownicy w stosunku do swoich danych, Sprzedawca oraz wskazane w niniejszym dokumencie podmioty trzecie wyłącznie w celach statystycznych.

 

Inne strony internetowe

Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady przestrzegania polityki prywatności. Sprzedawca zaleca zapoznanie się z polityką prywatności tych stron po wejściu na nie.

Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany Polityki prywatności i plików „cookies”.

Start typing and press Enter to search

Visit Us On Facebook